Branchen
Divers
Kontakt
Froen - Umeldung 

Ech well mech an d'Gaasperecher Guiden a Scouten umellen.
Je veux m'inscrire dans les scouts et guides de Gasperich.  
    Biber  
        (1.Schouljoer-8 Joer/ans)
    Wllefcher 
        (8-11 Joer/ans)
    AvEx  
        (11-14 Joer/ans)
    CaraPio 
        (14-17 Joer/ans)
    RaRo 
        (17-22 Joer/ans)
    Chef 

   

Ech well weider Informatiounen.
Je veux des informations supplmentaires.

   

Ech well a Kommentar ofgin.
Je veux donner un commentaire.

 

Tippt w.e.g. hei SCOUT an:

 
Numm / Nom
Virnum / Prnom
E-mail
   

Gebuertsdatum / Date de naissance

   

Address / Adresse


Postleitzuel / Code postal

Uertschaft / Ville

Land / Pays

   

Telefon / Tlphone

FAX

URL

   

Kommentaren / Commentaires:

     
LGS Georges Everling  Gaasperech - disclaimer