Branchen
Divers
Kontakt
Informatiounen


• Mir bestinn aus :

 • Biber (1 Schouljoër-8 Joër)
 • Wëllef (8-11 Joër)
 • AvEx (11-14 Joër)
 • CaraPio (14-17 Joër)
 • RaRo (17-23 Joër)
 • Chef
• Zieler vun den LGS:
 • d´Léieren duerch Selwermaachen (learning by doing)
 • d´Spill an d´Aarbecht a klengen Equipen
 • d´Liewen an der Natur
 • den Asaz fir anerer
 • d´Engagement, d´Matbestëmmung an d´Matverantwortung 
• Waat erliewe mir zesummen:
 • mat Frënn zesummen eng starten
 • mat entscheden
 • ausgefalen Iddië réaliséieren
 • sech do asetze wou et derwäert as
 • villsäiteg Erfarunge maachen
 • international Frëndschaften
• Aktivitéiten:
 • Versammlungen an Sortien
 • Weekender an Campénger
 • Theater spillen
 • Duerffest, Krëschtmaart
• Wichteg dobai as:
 • jidfer Eenzelnen eng Chance ze gin
 • all Beräicher vum Mënsch ze entwéckelen: Kierper, Geescht a Charakter
 • d´Ëmwelt ze respektéieren
 • sech fir Fridden a Gerechtegkeet anzesetzen

• Kontakt:                                          

 • Gruppechef: Bechet Charel
 • Biber a Wëllef: Scheffen Zoé 
  Versammlung Samsdes 10-11.45 Auer am Scoutshome
 • AvEx: Oehmen Jemp 
  Versammlung: Mëttwochs 18.30 bis 20.15 Auer am Scoutshome
 • CaraPio: Stoffel Max 
  Versammlung: Donneschdes 19.00 bis 21.00 am Scoutshome
 • RaRo: Stoffel Isabelle
  Versammlung: Freides 20.00 bis 22.00 Auer am Scoutshome

© LGS Georges Everling • Gaasperech - disclaimer