Branchen
Divers
Kontakt
Biber


• Alter:

  Alter 6 bis 8 Joer resp. 1 an 2 Schouljoer
• Versammlungen:
  D'Versammlungen vun de Biber sinn Samsdesmoies vun 10.00 bis 11.45 Auer
  --> d'Versammlungen sinn zesummen mat de Wëllefchersversammlungen
• Chef:
  Martine Klein; Stéphanie Toussaint; 
  Anouk Toussaint; Murielle Ruppert; Nadia Lupo

  Fir Froen mëllt Iech w.e.g bei der Chefékipp: Biberekipp
© LGS Georges Everling • Gaasperech - disclaimer